Voorwaarden van Nieuweautokopen.nl bij het opvragen van offertes voor uw nieuwe auto!

Nieuweautokopen.nl is aangesloten bij de Thuiswinkel.org. Onze voorwaarden zijn ook samengesteld in samenspraak met de thuiswinkel organisatie.

  

Auteursrechtvoorbehoud Marktplaats BV

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Marktplaats BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden opgeslagen in een gegevensbestand of worden overgezonden, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van opname of anderszins. Voor klanten geldt dit voorbehoud ook onverkort.

Elk gebruik van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden of soortgelijke activiteiten, is expliciet verboden en tegen overtreding van dat verbod zal worden opgetreden. Marktplaats BV verzoekt te worden geïnformeerd bij constatering van dergelijke activiteiten of enig vermoeden daarvan.

Marktplaats BV.